Verkeerveiligheidsdiner

Verkeersveiligheid, waarom een nationale prioriteit?

“Het aantal doden en gewonden moet fors worden teruggebracht, conform de doelstellingen voor 2020 met een dalende trend erna. Het individuele leed en de maatschappelijke kosten zijn onaanvaardbaar groot. Met kosteneffectieve maatregelen kunnen honderden levens en miljarden euro’s worden bespaard.”

In 2016 zijn 629 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Na de forse daling van 12 procent in 2013 is het aantal gelijk gebleven in 2014. In 2015 is het aantal weer met 9% gestegen en verder door gestegen in 2016. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Sinds 2000 is het aantal verkeersdoden ongeveer gehalveerd . De grootste daling in het totaal aantal verkeersdoden in de laatste vijftien jaar vond plaats onder inzittenden van een personenauto. (bron: CBS). De oorzaken van de stijging naar 629 doden zijn nog niet bekend. De belangrijkste oorzaken liggen in de aspecten snelheid, alcohol gebruik en afleiding.  De ongevalsregistratie is echter niet zodanig dat daarover uitsluitsel kan worden gekregen.

Het aantal ernstig gewonden in het verkeer vertoont al jaren een onrustbarende stijging. Vanaf 2006 stijgt dit vrijwel zonderonderbreking. Het aantal verkeersgewonden worden altijd later in het jaar bekend gemaakt. In 2013 waren er ongeveer 19.500 zwaargewonden. In 2014 waren het er 20.700. de cijfers van 2015 komen uit op 21.300 gewonden. Belangrijkste groep zijn de fietsers.

Grofweg de helft van de 21.300 ernstig gewonden zijn fietsers. En ongeveer 6.000 zijn oudere fietsers. De ongevalsregistratie van  gewonden is veel slechter dan van doden. De verdere onderverdeling van gewonden wordt daardoor de laatst jaren niet meer gemaakt.

Europees gezien scoort Nederland matig tot slecht op het gebied van verkeersveiligheid binnen de EU. We liggen ver achter als het gaat om het behalen van verkeersveiligheidsdoelstellingen. Noorwegen scoort de beste resultaten. Dat blijkt uit het Road Safety Performance Index Report van European Transport Safety Council (ETSC).